Author Archives: marcel

Crossminton byl pozván do Národní Sportovní Agentury!

V pondělí 18.1.2021 byli zástupci naší asociace v sídle Národní Sportovní Agentury v Praze. Na pozvání pana Milana Hniličky se zúčastnil kompletní výkonný výbor v čele s prezidentem ing.Petrem Makrlíkem, Tomáš Marzy šéftrenér TSM z Maránských Lázní a pardubický Libor Coufal.

Cílem návštěvy bylo seznámit zástupce NSA s koncepcí rozvoje crossmintonu v nejbližších letech. Potěšující bylo zjištění kolik toho zástupci NSA o našem sportu vědí . Po dovysvětlení několika aspektů naší hry předložil prezident ČAC koncepci rozvoje crossmintonu  pro roky 21-25 spolu s financováním a požadavky na podporu ze strany státu a to včetně písemné zprávy. Poté se rozvinula  téměř hodinová debata která se dotýkala všech oblastí a to nejen našeho sportu.

Bylo to již druhé setkání s NSA a samotným panem Hniličkou během půl roku a jistě ne poslední. Po odchodu přetrvával dobrý pocit z toho, že i jako menší sport máme podporu ze strany státu právě prostřednictvím NSA.

Pravidla pro pořádání sportovních akcí.

Jelikož v naší zemi platí v současné době nouzový stav a vyhlášením vlády jsou omezeny sportovní akce které se týkají i našich sportovců,  rozhodlo se vedení ČAC zveřejnit oficiální výklad současných omezení od Národní sportovní agentury NSA který je určující i pro naší asociaci a vyzýváme všechny kluby a zejména tréninkové centra aby se jimi řídili.

Zpráva NSA :

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Dáváme vám k dispozici kompletní vládní usnesení, jehož součástí je také odstavec o sportovních akcích, který najdete níže.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Otázky a odpovědi:

  • Bude možné postupovat v případě doprovázení dětí rodiči na sportoviště tak, že rodič pomůže dítěti s vystrojením na trénink/zápas/závod, následně ve hrazeném prostoru sportoviště předá dítě do péče trenérů, poté tento prostor, potažmo prostory sportoviště opustí a po ukončení tréninku, případně utkání, či závodu si dítě opět ve vyhrazeném prostoru převezme zpět? Celý tento proces se bude dít za dodržení základních preventivních opatření ze strany rodičů – nošení roušek, dodržování odstupů, desinfikování rukou.

Ano, takový postup je možný. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 bodu II. Krizového opatření, byla omezena účast na sportovních akcích v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo účast na přípravě pro takovou sportovní akci. Doprovod rodičů na sportoviště není samotná účast na sportovní akci, a proto se na ně omezení účasti nevztahuje. Je tedy možné děti na sportoviště doprovázet, pomáhat s přípravou na trénink/zápas/závod, prostor následně opustit a po skončení sportovní akce si dítě na sportovišti zase vyzvednout.

  • Další dotaz se týká fitness a posiloven. Platí, že skupinové lekce (ve vnitřních prostorách) jsou omezeny na 9 osob + trenér, zatímco individuální cvičení (klasické posilování, každý cvičí na strojích individuálně, není organizované cvičení) je bez omezení?

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 bodu I. Krizového opatření jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb. Jestliže se ve fitness centru nebo posilovně jedná o organizovanou hromadnou akci, není možné, aby se ve vnitřních prostorech takové akce účastnilo více než 10 lidí (např. tedy 9+1 trenér). Jestliže se však bude jednat o individuálně příchozí osoby, které se neúčastní hromadné akce, je množství osob v zařízení v zásadě omezeno jeho kapacitou a dalšími organizačně technickými opatřeními. To vše za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť. 

  • Je ve shodě s vydaným mimořádným opatřením, když organizátor svazové akce typu běžecký závod bude při realizaci postupovat tak, že bude mít max. 110 komisařů/organizátorů a závodníci budou startovat v max. 20členných vlnách s dostatečným časovým odstupem tak, aby se nepotkávali na startu, přičemž se do závodu zapojí postupně více vln sportovců?

Ano, takový postup je možný. Je nutné dodržet bod II. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958, tj.  omezený počet osob účastnící se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, aby v jeden okamžik nedošlo k překročení 130 osob na sportovišti (v rámci vnitřního i vnějšího). Pokud tedy dokončí sportovní akci jedna vlna závodníku (uvedených 20 osob), již se sportovní akce neúčastní, opustí prostory, ve kterých se koná sportovní akce, mohou se dále účastnit další sportovci doplňující počet 130 osob. 

  • Jak bylo myšleno panem ministrem Prymulou vyjádření v doplňujících otázkách na tiskové konferenci, že pokud budou například atleti trénovat v oddělených skupinách 20 oštěpařů, 20 sprinterů, 20 koulařů apod., je to v pořádku. Podle vydaného mimořádného opatření lze ovšem rovněž usuzovat, že trénování (=příprava) není omezeno jinak než zápasy, tj na 130 osob na sportovišti.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958, bodu II. je stanoven maximální počet osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo v rámci přípravy sportovců na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy. V rámci vnitřního i vnějšího sportoviště je možná účast maximálně 130 osob v jeden okamžik. Je tedy možné střídání větších skupin sportovců, vždy však tak, aby na sportovišti byl dodržen limit 130 osob v jeden okamžik. Zápasy i tréninky mají tedy stejná omezení. Zároveň je nutné, aby provozovatel dodržel povinnosti stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť. 

  • Nařízením Vlády, které ve školách omezuje tělesnou výchovu a zpěv dochází ve školách k situaci, že ředitelé zavírají tělocvičny a odmítají do nich pouštět i organizovaný sport. A přitom to stejné nařízení říká: „Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“  Tím, že ředitelé zavírají sportoviště fakticky zastavují soutěže. Je možné formulovat nějaké doporučení směrem k vedení škol stran postupu vůči organizovanému sportu?

S ohledem na aktuálně platná opatření, není stanovena povinnost provozovatelů uzavřít sportovní zařízení. Je stanoven maximální počet osob na hromadné sportovní akci (10 osob ve vnitřních a 20 ve vnějších prostorech) a maximální počet osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a také při přípravě na takové akce (130 osob včetně osob zajišťující technické a organizační zázemí). Pokud se provozovatel rozhodně uzavřít sportovní zařízení, činí tak z vlastní vůle a je třeba zvážit každý případ individuálně. V neposlední řadě je třeba, aby provozovatel, který se rozhodne pro uzavření sportoviště, pamatoval na smluvní závazky, ke kterým se dobrovolně zavázal. Doporučujeme konzultovat případy uzavření sportoviště (tělocvičen) s provozovateli zařízení, s řediteli škol nebo zřizovateli školských zařízení – obcemi či kraji. 

  • Další dotaz směřuje k tomu, zda například v průběhu pátku neproběhne upřesnění omezení pro spolkovou činnost, jelikož se tyto dotazy množí s odkazem na online rozhovor s panem ministrem Prymulou, z nějž někteří usuzují, že ve velkých tělocvičnách může být více 10členných (9 dětí + 1 trenér) skupinek neregistrovaných sportovců. Tímto bychom chtěli požádat o případnou specifikaci tohoto omezení, například jedna skupinka 10 osob na Xm2 či jinak, aby bylo jasné, v jakém režimu lze provozovat tyto sportovní spolkové volnočasové aktivity.

Při hromadné (tedy jednotně organizované) sportovní akci ve vnitřních prostorách je nyní omezen počet osob na 10 (tedy např.  9+1 trenér). Toto omezení je vztaženo k „celému“ vnitřnímu prostoru (např. hala, tělocvična, cvičební sál apod.) a nebude dále rozdělováno na určitou plochou apod. Současná omezení jsou odůvodněna dosažením rychlého snížení reprodukčního čísla R. Aktuální opatření jsou platná po dobu 14 dnů tedy do 18. 10. 2020 a následně bude vypracován aktualizovaný přístup k postupům zabraňujícím šíření covid-19 podle aktuální epidemiologické situace.  

  • Je správná interpretace na níže položený dotaz k vyhlášenému mimořádnému opatření s platností od 5. 10?

Chápeme to dobře, že na tréninku sportovních střelců, kteří nejsou organizovaní ve sportovním klubu, je uvnitř budovy možný počet osob pouze 10 a to jak sportovců, tak personálu a venku pak 20? 

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření platí, že je omezen počet osob na hromadných akcí, tj. organizovaných. Pokud se tedy bude ve Vašem případě jednat o organizovaný trénink (nejedná-li se o trénink v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované sportovním svazem) ve venkovních prostorech, je počet omezen na 20 osob, a pokud o trénink ve vnitřních prostorech, je počet osob omezen na 10. Dle bodu II. stejného Usnesení je nutné dodržet maximální počet 130 osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a také při přípravě na takové akce (130 osob včetně osob zajišťující technické a organizační zázemí), a to v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Pokud se bude jednat o individuálně příchozí sportovce, kteří se nebudou organizované sportovní akce účastnit, není jejich počet omezen, respektive je omezen kapacitou sportoviště a dalšími technickými a organizačními opatřeními. Provozovatel sportovního zařízení je povinen dodržet povinnosti stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť.

Informace prezidenta ČAC

Vážení sportovci a funkcionáři,

Na základě usnesení VV ČAC z 28.5.2020, Vám předkládám základní informace :
I. Termíny akcí pořádaných ČAC
21.6.2020  3.letní mistrovství ČR všechny kategorie
-propozice od 2.6.2020 na ICO
-přihlášky od 2.6.-13.6.2020
-kategorie,všude kam patříte, hraje se pavoukem,podle počtu zápasů možnost zkrácení hry.(bude upřesněno po ukončení prezentace)
-místo Pardubice Polabiny
-prezentace 8.30-9.00
-slavnostní zahájení 9,15
-zahájení hry 9,30
21.6.2020 5. ročník Extraligy družstev + 1.Liga + 2.Liga + Liga mládeže
-propozice na stránkách ČAC od 3.6.2020
-přihlášky do 13.6.2020
-soupisky při prezentaci
-prezentace  9,30-10.00
-zahájení hry 11.00
21.6.2020 3.ročník vyhlášení nejlepších crossmintonistů 2019
zahájení- Polabiny  17.00-19.00
návrhy posílejte do 7.6.2020 na oficiální email ČAC
Turnaje  na území ČR 100,250,500 a ME na turnajovém portálu ICO -aktuálně,prosím sledujte
-zájemci o pořádání turnajů 100 ICO ,(nová lhůta ICO 30 dnů od podání)opět na oficiální email ČAC nutno poslat žádost
 21.11.2020  2020 8.ročník HMČR Pardubice
propozice na stránkách ICO budou zveřejněny do 30.6.2020
21.11.2020 od 17.00 VH ČAC Pardubice
21.11.2020 od 18.00 Organizační výbor k ME 2020
26.11-29.11.2020  7.ME v crossmintonu
 Tréninky NC, SVS a TSM začínají v úterý 9.6., bližší informace budou upřesněni do pátku 5.6.2020
S přáním pevného zdraví a sportovních úspěchů
V Hradci Králové 2.3.2020
prezident ČAC Ing.Petr Makrlík

Crossminton nákrčník/rouška

Miloš Vojáček z pražského klubu Avia Čakovice v době karantény nezahálel a ve spolupráci s firmou Nafis vytvořil slušivý ale hlavně funkční Crossminton nákrčník s nanovlákennou membránou jenž je velice účinná v boji proti přenosu coronaviru a to při různých sportovních aktivitách. ČAC doporučuje jako funkční ochranu a zároveň propagaci našeho sportu!

link pro možnost objednání : https://www.racketsport.cz/Satek-nakrcnik-s-vsitou-nanovlakennou-membranou-CROSS-d398.htm